Español

Com fer la vostra sol.licitud ?

Els projectes han d’anar dirigits a la Fundació per escrit, adreçats per correu ordinari o electrònic. El Patronat valorarà  aquelles sol·licituds susceptibles de rebre ajuts.

En aquesta sol·licitud s’haurà d’expressar amb claredat:

  • Qui és el sol·licitant.
  • Finalitats de la persona o entitat .
  • Adreça, telèfon, fax i correu electrònic.
  • Objecte o quantitat sol·licitada i destinació de la mateixa.
  • Nom, cognoms i signatura del  representant legal del sol·licitant.
  • Observacions addicionals


Per a realitzar consultes o resoldre dubtes podeu emprar el correu electrònic de la Fundació o consultar-nos directament per telèfon.


(Als efectes que preveu la Llei 15/2003 de 18 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades i informacions facilitats a la fundació seran de caràcter confidencial i reservat, obligant-se la fundació a guardar la més absoluta discreció i reserva sobre els mateixos. El sol·licitant podrà exercir, enfront de la fundació, els seus drets d'accés, rectificació, oposició i supressió de les seves dades, sempre que la legislació aplicable no disposi el contrari).