Español

 

La “Fundació Privada Josep Antón Cerqueda”, és una organització sense ànim de lucre, de nacionalitat andorrana, que persegueix la realització de fins lícits i d'interès general que beneficiïn a col·lectius genèrics de persones i que té el patrimoni i el sistema de govern previstos en els llurs estatuts. La Fundació està subjecte a la normativa del Protectorat del Principat d'Andorra.

 

La Fundació es va constituir mitjançant escriptura pública número 132 en data 7 de març del 2008 davant el Notari del Principat d’Andorra En Joan Carles Rodríguez Fiñana i va ser autoritzada per la resolució del Ministeri d'Interior del M.I. Govern d'Andorra en data 16 de desembre del 2009.  Està inscrita en el Registre de Fundacions a la Secció I del mateix amb el número 3/2010.