Español

 

El Patronat de la Fundació persegueix la consecució de les finalitats fundacionals mitjançant:

Ajudes econòmiques, acords o convenis de col·laboració, de cooperació o de cofinançament, subvencions i/o donatius a institucions (públiques o privades), organitzacions, fundacions, associacions o persones físiques i jurídiques de qualsevol índole i naturalesa, nacionals o estrangeres que, d'alguna manera, puguin servir per  l'acompliment dels objectius contemplats en els estatuts de la Fundació.

 

A tal efecte el Patronat, previ estudi i avaluació dels projectes o programes presentats, concedeix els ajuts pertinents per tal de proveir els serveis i equipaments necessaris, sempre i quan mostrin resultats anàlegs o complementaris amb les finalitats fundacionals.